Home » Nasz zespół » Terapeuci SI

Terapeuci SI

mgr MAŁGORZATA KRAKOWSKA 

 

WYKSZTAŁCENIE:

1992 – 1997 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny, Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza – magister

1997 – 1998 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie; Wydział Pedagogiczny Instytutu Pedagogiki Społecznej;

Studia podyplomowe w zakresie Pedagogika specjalna – Oligofrenopedagogika

2005 – 2006 RODN „WOM” w Częstochowie; Kurs kwalifikacyjny z zakresu Terapii pedagogicznej

2006 – 2007 Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach;

Studia podyplomowe w zakresie Diagnoza i terapia pedagogiczna

2013 – 2015 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej; Studia podyplomowe Autyzm,

Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia

 

KURSY I SZKOLENIA:

Terapia Integracji Sensoryczne II stopnia – Certyfikat terapeuty integracji sensorycznej; 

Terapia integracji sensorycznej I stopnia. Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej;

Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym;

Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny;

Makaton – szkolenie podstawowe – poziom pierwszy;

Terapia behawioralna dzieci z autyzmem;

Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży;

Terapia ręki;

Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato;

Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwojowymi;

Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne;

Dysleksja czy zaburzenia widzenia obuocznego? – podstawy ortoptyki;

Ryzyko Dysleksji – diagnoza i wczesna interwencja;

Dostosowanie wymagań edukacyjnych wobec ucznia z dysleksją.

Wczesne prognozowanie trudności w czytaniu i pisaniu. Test Dekodowania;

Praca z dzieckiem nadpobudliwym; 

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej;

Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych – dla dzieci ośmioletnich;

Uczeń z dyskalkulią. Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne;

Klasyfikacja błędów w dysortografii i patomechanizmy ich powstawania;

Dyskalkulia. Od diagnozy do skutecznej pomocy;

Trening widzenia jako metoda przezwyciężania trudności szkolnych;

Warsztaty szkoleniowe Program badań przesiewowych wzroku dla przedszkolaków i uczniów klas I – III „Widzę…”

Wczesne wspomaganie dziecka z problemami rozwojowymi;

Warsztaty diagnozy i terapii dziecka dyslektycznego – Certyfikat terapeuty Dysleksji;

Nauka czytania krok po kroku;

Metody radzenia sobie ze stresem;

Dysleksja rozwojowa. Diagnoza i terapia pedagogiczna uczniów starszych szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum;

Dysleksja rozwojowa. Terapia pedagogiczna młodszych dzieci dyslektycznych;

Planowanie pracy korekcyjno – kompensacyjnej i wyrównawczej;

Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu;

Diagnoza i terapia dziecka dyslektycznego;

Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona I i II stopnia;

Teoria i praktyka EEGBiofeedback w neuropsychoterapii.